Leverandører

TVIS har ansvaret for at sikre, at vi har langsigtede varmeaftaler på vegne af vores ejerkommuner, så kommunernes fjernvarmebehov er opfyldt. Alle varmeaftaler i Trekantområdet er TVIS’ ansvar, når mængderne er større end 500 KW, men leverancerne fra vores tre største leverandører er dog væsentligt større. Varme kan udnyttes fra mange forskellige typer industrier, og det er afgørende med et godt og tæt samarbejde om varmeaftaler, hvor nogle er årelange, mens andre er udviklet over årtier.

Crossbridge Energy Fredericia<

Crossbridge Energy Fredericia

Crossbridge Energy Fredericia, det tidligere SHELL Raffinaderi, har været leverandør af overskudsvarme til Trekantområdet, siden TVIS gik i drift i 1986. Crossbridge omdanner olie udvundet i Nordsøen til brændselsprodukter og producerer 35% af Danmarks olieprodukter.

Crossbridge’s kølevands- og raffineringsprocesser genererer overskudsvarme, som vi samarbejder om at udnytte til fjernvarme. TVIS og Crossbridge er løbende i dialog om at finde nye områder på raffinaderiet, hvor det er muligt at afhente varme. TVIS aftager i forvejen 1300 TJ, og der er potentiale for mere.

Crossbridge Energy Fredericia

Crossbridge Energy Fredericia, det tidligere SHELL Raffinaderi, har været leverandør af overskudsvarme til Trekantområdet, siden TVIS gik i drift i 1986. Crossbridge omdanner olie udvundet i Nordsøen til brændselsprodukter og producerer 35% af Danmarks olieprodukter.

Crossbridge’s kølevands- og raffineringsprocesser genererer overskudsvarme, som vi samarbejder om at udnytte til fjernvarme. TVIS og Crossbridge er løbende i dialog om at finde nye områder på raffinaderiet, hvor det er muligt at afhente varme. TVIS aftager i forvejen 1300 TJ, og der er potentiale for mere.

Crossbridge Energy Fredericia<

Skærbækværket

Skærbækværket er et af Danmarks centrale kraftværker og er placeret i Skærbæk mellem Fredericia og Kolding. Det har siden midten af 90’erne været den største leverandør til Trekantområdets varme. TVIS har investeret 80 procent af omkostningerne til en ombygning af Skærbækværket til bæredygtigt sourcet biomasse, som sikrer, at vi fortsat har billig, stabil og miljøvenlig fjernvarme.

Skærbækværket har hidtil produceret elektricitet på naturgas, hvor overskudsvarmen blev ledt over i TVIS-systemet som fjernvarme. Det kan det stadig, hvilket er en fordel for forsyningssikkerheden, men formålet med ombygningen har især været at dække varmebehovet i de fire ejerkommuner og udfase fossile brændsler. 

Ved Skærbækværket står også en 48 meter høj akkumuleringstank, hvilket grundlæggende er en stor termokande med 25.000 kubikmeter varmt vand. Det svarer til en varmemængde på 5500 GJ, som dækker varmeforbruget i kommunerne i sommermånederne.

Skærbækværket<
Energnist<

Energnist

Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg, der afbrænder husstands- og erhvervsaffald fra 16 kommuner og supplerer med flis og biomasse til anlæggets el- og varmeproduktion.

Energnist forbrænder affald på to ovnlinier. Ovn 2 er en kraftvarmelinie etableret i 1995, der producerer både varme og el, mens ovn 5, der blev etableret i 2007, alene leverer varmeproduktion. Tilsammen har de to ovnlinjer en samlet årlig kapacitet på cirka 160.000 ton, og anlægget producerer cirka 345.000 MWh varme årligt, eller hvad der svarer til forbruget i cirka 25.000 husstande.

 

Energnist

Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg, der afbrænder husstands- og erhvervsaffald fra 16 kommuner og supplerer med flis og biomasse til anlæggets el- og varmeproduktion.

Energnist forbrænder affald på to ovnlinier. Ovn 2 er en kraftvarmelinie etableret i 1995, der producerer både varme og el, mens ovn 5, der blev etableret i 2007, alene leverer varmeproduktion. Tilsammen har de to ovnlinjer en samlet årlig kapacitet på cirka 160.000 ton, og anlægget producerer cirka 345.000 MWh varme årligt, eller hvad der svarer til forbruget i cirka 25.000 husstande.

 

Energnist<

Spildevand og arbejdskraft

Fredericia Spildevand og Energi og Vejle Spildevand har arbejdet fokuseret på at forfine flere af deres processer, så de kan levere strøm og varme. I Fredericia renser anlægget årligt mere end 10 millioner m3 spildevand fra de ca. 17.000 kunder, heriblandt nogle af Danmarks største industrivirksomheder, så vandet er i forvejen fordelagtigt varmt. Slammet fra det rensede spildevand føres til en rådnetank, hvor biogassen driver en turbine, der forsyner anlægget med el. Overskudsvarmen fra turbinen leveres ind i TVIS’ net og svarer til varmeforbruget i 2-400 standardhuse om året. Tilsvarende i Vejle, som har to gasmotorer, der producerer mere el, end de selv kan bruge, og overskudsvarmen føres via Vejle Fjernvarmes net til TVIS-systemet.

Middelfart Rådhus opsamles den overskydende varme, som de ansatte og det elektroniske udstyr producerer, i kølebafler. Gennemstrømmende vand transporterer energien til rådhusets varmepumpe, som sender den overskydende varme ud på fjernvarmenettet. Overskudsvarmen svarer til det årlige forbrug i 17 standardhuse.

Spildevand og arbejdskraft<
Spids- og reservelastkedler<

Spids- og reservelastkedler

I de særligt kolde vintermåneder kan TVIS og fjernvarmeselskaberne sætte lokale naturgas- og oliekedler i drift. Det er fordelagtigt for forsyningssikkerheden, også hvis der skulle opstå brud eller driftsudfordringer hos de store leverandører. TVIS samarbejder med fjernvarmeselskaberne, om vi kan finde en løsning, hvor vi kan udfase de fossile brændsler i spidslastproduktionen, så vi kan inddrage nye vedvarende energikilder.

Spids- og reservelastkedler

I de særligt kolde vintermåneder kan TVIS og fjernvarmeselskaberne sætte lokale naturgas- og oliekedler i drift. Det er fordelagtigt for forsyningssikkerheden, også hvis der skulle opstå brud eller driftsudfordringer hos de store leverandører. TVIS samarbejder med fjernvarmeselskaberne, om vi kan finde en løsning, hvor vi kan udfase de fossile brændsler i spidslastproduktionen, så vi kan inddrage nye vedvarende energikilder.

Spids- og reservelastkedler<