CO2-beregning

Fundamentet for fjernvarmen i Trekantområdet er udnyttelse af spildprodukter, og det er også derfor, at fjernvarmen har en nøglerolle i den grønne omstilling. Fjernvarmen fortrænger behovet for ny produktion af energi baseret på fossile energikilder.

Overskudsvarme fra raffinaderiet er grundlast, hvor Crossbridge og TVIS har et årtier langt og fortløbende samarbejde om effektiv udnyttelse af spildvarme. I 2020 indgik TVIS en ny varmeaftale med Energnist i Kolding, hvilket øger aftaget af varme fra Energnist med 260%. Det øger de fossile fraktioner i CO2-regnskabet, men breder til gengæld vores leverancer ud på flere leverandører, så forsyningssikkerheden øges. Det har vist sit værd de sidste par år med svingende energipriser.

I 2018 gik Skærbækværket i drift efter en ombygning til bæredygtig biomasse, hvilket sænkede fjernvarmens CO2-udledning med 83%. I 2024 begynder TVIS at aftage overskudsvarme fra Everfuels brintfabrik i Fredericia, som giver værdifulde erfaringer med udnyttelse af varme fra fremtidens Power to X-teknologier.

Vores miljøberegninger viser sammensætningen af udledningen fra vores leverandører. Langt størstedelen af fjernvarmens varmekilder til fjernvarmen er CO2-neutrale, men der er stadig fossile fraktioner, som vi arbejder for at udfase.

I 2024 vil sammensætningen bestå af 92,3% vedvarende energikilder, hvor det i 2021 var 88%.

2024 er baseret på forventet køb af varmeleverancer:

 

 

 

 

 

 

Energistyrelsens Rangeringsmodel<

Energistyrelsens Rangeringsmodel

CO2-udledningen for varmen fra TVIS er 8,20 kg CO2 pr. GJ i 2024 

Alle fjernvarmeselskaber skal udarbejde en fjernvarmedeklaration, og den skal indeholde oplysninger om fire punkter:

  1. Andel vedvarende energi
  2. Brændselsfordeling
  3. Miljødeklaration af emissioner
  4. Som noget nyt fra 1. januar 2023 også rangering af CO2-udledningen på baggrund af Energistyrelsens rangeringsmodel.

Reglerne bygger på et EU-direktiv om forbrugerinformation fra 1. juli 2022.

Energistyrelsens Rangeringsmodel

CO2-udledningen for varmen fra TVIS er 8,20 kg CO2 pr. GJ i 2024 

Alle fjernvarmeselskaber skal udarbejde en fjernvarmedeklaration, og den skal indeholde oplysninger om fire punkter:

  1. Andel vedvarende energi
  2. Brændselsfordeling
  3. Miljødeklaration af emissioner
  4. Som noget nyt fra 1. januar 2023 også rangering af CO2-udledningen på baggrund af Energistyrelsens rangeringsmodel.

Reglerne bygger på et EU-direktiv om forbrugerinformation fra 1. juli 2022.

Energistyrelsens Rangeringsmodel<

Fjernvarmedeklaration 2024 - energikilder

Produktion Brændsel
Træflis 62% 80%
Affald 15% 19%
Naturgas 1% 1%
Overskudsvarme 22%
Fossilfri andel 92,3 %

Emissioner til luft - 2023

Drivhusgas i alt (CO2-ækvivalent) 10,74 kg/GJ 38,7 g/kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) 10,53 kg/GJ 37,9 g/kWh
CH4 (Methan - drivhusgas) 1,43 g/GJ 5,2 mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas) 0,59 g/GJ 2,1 mg/kWh
SO2 (svovldioxid) 1,59 g/GJ 5,7 mg/kWh
NOx (kvælstofilter) 45,05 g/GJ 162,2 mg/kWh
CO (Kulilter) 38,04 g/GJ 137 mg/kWh
NMVOC (uforbrændte kulbrinter) 2,81 g/GJ 10,1 g/kWh
PM 2,5 partikler (støv) 0,07 g/GJ 0,3 g/kWh

Fjernvarmedeklaration 2024

Produktion

Brændsler

Miljødeklaration for leverance fra TVIS i 2021

Fossilfri andel af produktion 88%

CO2 fra leverancer fra TVIS pr. kommune - 2021

Total 63.026
Fredericia Kommune 19.252 Ton/år
Kolding Kommune 16.700 Ton/år
Middelfart Kommune 5.447 Ton/år
Vejle Kommune 21.627 Ton/år

Historisk fossil andel