Mod vedvarende varme

TVIS’ ejerkommuner har ønsket, at TVIS skal være en aktiv spiller i den grønne omstilling. Langt størstedelen af varmekilderne til fjernvarme er CO2-neutrale, så udvikling af fjernvarme og udvidelser til flere områder er grøn omstilling i praksis. Konvertering i et standardhus fra naturgas til fjernvarme giver en CO2-besparelse på 2.998 kg pr. år

Alle TVIS’ fire ejerkommuner er udvalgt til DK2020-netværket, som dels beskriver baseline for kommunernes arbejde med grøn omstilling, samt vidensdeling og roadmap mod målet om, at EU skal være CO2-neutral i 2050 ifølge Parisaftalen fra 2015. En vigtig milepæl er, at Danmarks CO2-udledning skal sænkes med 70% i 2030 sammenlignet med udledningen i 1990 ifølge den Klimaaftale, som Folketinget vedtog i 2019.

 

Grøn omstilling med fjernvarme

CO2-udledningen fra fjernvarmen i Trekantområdet er faldet med 75% siden 1990, og vi har banet vejen til at inddrage flere vedvarende energikilder. TVIS’ vedtægter tillader et mere fleksibelt råderum i forhold til at inddrage flere vedvarende energiløsninger. På den korte bane skal TVIS udvikle et pilotprojekt om store varmepumper. Vi samarbejder også med fjernvarmeselskaberne om at inddrage Vedvarende Energikilder, der kan levere Spidslast. Og vi er projektmedansøger på bevilligede midler fra Energistyrelsen til etablering af en brintfabrik ved Crossbridge Raffinaderiet. 

Læs Grønt regnskab
TVIS' vedtægter<

TVIS' vedtægter

TVIS’ vedtægter giver bedre muligheder for at bidrage yderligere til den grønne omstilling. Under alle omstændigheder skal nye aktiviteter vise positiv selskabs- og samfundsøkonomi, og det kan for eksempel være salg af procesvarme, fælles spidslast baseret på vedvarende energi og forsyning udenfor interessentkommunernes geografiske område. Hvis ingen andre forsyningsselskaber vil, har TVIS også mulighed for at etablere og drive lokale distributionsnet inklusive produktion.

TVIS' vedtægter

TVIS’ vedtægter giver bedre muligheder for at bidrage yderligere til den grønne omstilling. Under alle omstændigheder skal nye aktiviteter vise positiv selskabs- og samfundsøkonomi, og det kan for eksempel være salg af procesvarme, fælles spidslast baseret på vedvarende energi og forsyning udenfor interessentkommunernes geografiske område. Hvis ingen andre forsyningsselskaber vil, har TVIS også mulighed for at etablere og drive lokale distributionsnet inklusive produktion.

TVIS' vedtægter<

Vedvarende energi giver overskudsvarme

TVIS har deltaget i en projektansøgning ved Energistyrelsen om ”Tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter”, som fremmer lagring af vedvarende energi. Projektet er bevilliget 48 mio. kr., hvor det samlede projektbudget er 104 mio. kr.

TVIS er indgået i et samarbejde med Crossbridge Energy Fredericia og Everfuel Europe A/S om at etablere en elektrolysefabrik ved Crossbridge Energy. Elektrolysefabrikken skal producere brint til biobrændstof, der kan erstatte fossile brændsler i tung transport. I forbindelse med fremstillingen af brint, vil der opstå overskudsvarme, som kan leveres ind i TVIS’ system.

I projektets 1. fase vil der kunne leveres cirka 80 TJ/år overskudsvarme.

Vedvarende energi giver overskudsvarme<