Træflis

Ørsted estimerer, at de skal benytte op til 450.000 tons træflis om året for at drive Skærbækværket til den fulde kapacitet på 320 MW. Træflisforbruget vil være størst i varmesæsonen, hvor det forventes, at der vil anløbe 14-30 træflisskibe per måned, men det årlige forbrug vil variere i forhold til efterspørgslen. Et eksternt certificeringsselskab, NepCon, dokumenterer, hvordan leverandørerne af træflis sikrer bæredygtig praksis i skovdrift og sourcing. Ved altid at betale mindre end prisen for træ af tømmerkvalitet, sikrer de sig, at kun lavkvalitetstræ anvendes til træflis og følger op på branchekrav til bæredygtighed gennem rapportering og kontrolbesøg.

Kravene er blandt andet, at skovenes produktivitet skal bevares ved genplantning. Drift af skovene skal beskytte økosystemet og sikre sundhed og vitalitet i skovene, ligesom driften skal sikre bevarelse af biodiversitet. Virksomheder og leverandører skal overholde lokal og national lovgivning, og der skal løbende være dokumentation af CO2 – udledning i hele værdikæden for biomasse.

Certifikat for bæredygtig biomasse

Ørsteds sourcing af biomasse bliver årligt bæredygtighedscertificeret, herunder til Skærbækværket, som kun modtager træflis. 100% af biomassen er certificeret bæredygtigt, ifølge Preferred by Nature‘s årlige statusrapport.

 

Certifikat for bæredygtig biomasse<

Bæredygtig biomasse i fjernvarmen

Ørsted ejer og driver Skærbækværket, og det er også dem, der sourcer biomassen og sikrer, at den overholder branchens bæredygtighedskriterier. Skærbækværkets forbrug af træflis, som bliver til energi, er resttræ uden anden økonomisk værdi fra træ til papir-, skov-, og tømmerindustri.

“Generelt er udledningerne små for skovrestprodukter, tyndingstræ, industrielt resttræ og affaldstræ, da disse biomasser ofte alligevel ville være rådnet op i løbet af en kort periode og derved have udledt CO2

Fra Energistyrelsens rapport om biomasse fra Maj, 2020

Læs mere