Fjernvarme til 1300 husstande mere fra Danmarks første PtX-aftale

2022-06-27

Pressemeddelelse (Download)
TVIS og Everfuel, som også er partnere i Trekantområdets PtX-samarbejde, Triangle Energy Alliance, indgår endnu en varmeaftale fra Europas største elektrolyse-anlæg i Fredericia. Everfuel investerer i en 4,5 MW varmepumpe, som skal køle støtteprocesserne til brintproduktionen, og den vil samtidigt producere store mængder overskudsvarme, som TVIS kan nyttiggøre i fjernvarmenettet.

-Vi indgik i december sidste år Danmarks første aftale om overskudsvarme fra brint og PtX-teknologi her i Fredericia, og nu øger vi varmemængden til omtrent tre gange så meget. Det giver os både værdifulde erfaringer om varmepotentialet fra PtX-teknologi, men det effektiviserer også brintanlæggets driftstid og udnytter værdifulde energimængder, som alligevel er til rådighed og ellers ville forsvinde op i den blå luft. Vi skriver faktisk historie ikke kun i TVIS. men også i fjernvarmeverdenen ved at udnytte overskudsvarme fra brintproduktion og er med til at sikre et endnu mere stabilt fjernvarmesystem på den korte og lange bane, siger Lars Schmidt, bestyrelsesformand i TVIS.

TVIS etablerer 1.2 kilometer transmissionsledning hen til Everfuels 20 MW elektrolyse-anlæg, som skal stå produktionsklart sidst i 2022 og er en del af HySynergy-projektet sammen med lokale partnere. TVIS og Everfuel indgik allerede i december sidste år en aftale om at aftage varme fra otte elektrolyseenheder, der kan levere varme op til 80 grader, og mængden til TVIS svarer til forbruget i 5-600 husstande om året. Den nye aftale øger aftaget til cirka det tredobbelte, da varmemængden svarer til omtrent 1300 husstandes årlige forbrug.

(Højreklik på billedet for at downloade)

Lars Schmidt, TVIS. Jacob Krogsgaard, Everfuel. Jørgen Nielsen, TVIS
Lars Schmidt, TVIS. Jesper Veilstrup, Everfuel. Anders Jepsen, TVIS. Filip Bladt, TVIS. Jørgen Nielsen, TVIS. Jacob Krogsgaard, Everfuel.
Hysynergy. Foto: Everfuel/ARKIKON

-Udnyttelsen af overskudsvarme er en vigtig del af vores teknologimodning og forståelse af potentialet i at udnytte lokal varmetransmission som køle-ressource for vores processer. Med vores nyeste aftale med TVIS om endnu mere udnyttelse af overskudsvarmen bliver sitets effektivitet af højeste standard med en anlægseffektivitet på omkring 87%, og demonstrerer den nødvendige sektorkobling PtX-industrien har brug for. Det giver os værdifulde erfaringer frem mod Fase II, som består af en udbygning af elektrolyseanlægget til 300 MW i 2025, siger CEO Jacob Krogsgaard fra Everfuel.

Med den nye aftale understøtter TVIS den fortsatte leverance af miljøvenlig, billig og stabil levering af overskudsvarme til fjernvarmenettet til ni fjernvarmeselskaber i fire kommuner. Og Everfuel er sikret en stabil og økonomisk afsætning af overskudsvarme fra varmepumpen, hvor alternativet er at bortkøle varmen uden at udnytte den.

<
Den enes overskud, er den andens ressource<

Den enes overskud, er den andens ressource

-Varmepumpen fungerer som kølemaskine til alt ”udenomsudstyret” og er med til at sikre det, man kalder ”balance of plant”. Varmepumpen leverer ned til 25 grader koldt kølevand til de to hovedkompressorer, de fire ensrettere, de to deoxo-enheder, iltkøleren og skrubberen, og varmepumpesystemet er købt hos vores projektpartner AEA, som også er en del af HySynergy-samarbejdet. Varmepumpens køling er derfor helt kritisk for fabrikkens drift, siger Jacob Krogsgaard.

I varmepumpen bruges energien fra det opvarmede kølevand til at varme TVIS’ fjernvarmereturvand fra 40 grader til 80 grader og bidrager dermed med 4,5 MW varmeeffekt fordelt på 3 kompressorenheder.

Den enes overskud, er den andens ressource

-Varmepumpen fungerer som kølemaskine til alt ”udenomsudstyret” og er med til at sikre det, man kalder ”balance of plant”. Varmepumpen leverer ned til 25 grader koldt kølevand til de to hovedkompressorer, de fire ensrettere, de to deoxo-enheder, iltkøleren og skrubberen, og varmepumpesystemet er købt hos vores projektpartner AEA, som også er en del af HySynergy-samarbejdet. Varmepumpens køling er derfor helt kritisk for fabrikkens drift, siger Jacob Krogsgaard.

I varmepumpen bruges energien fra det opvarmede kølevand til at varme TVIS’ fjernvarmereturvand fra 40 grader til 80 grader og bidrager dermed med 4,5 MW varmeeffekt fordelt på 3 kompressorenheder.

Den enes overskud, er den andens ressource<

-Når vi har bygget vores nye transmissionsledning færdig langs Ydre Skovvej, så kommer varmen i cirkulation ud til omkring 60.000 husstande, etagebygninger, institutioner og virksomheder. Og der er mange flere på vej. Derfor er det vigtigt med gode aftaler som denne med Everfuel, fordi TVIS’ fire ejerkommuner, herunder Fredericia, oplever høj bosætningsvækst og erhvervsudvikling og har ambitiøse strategier for udfasning af gas og olie. Fjernvarme har en nøglerolle, og sektorkobling som dette viser retningen mod fremtidens energisystem, hvor den enes overskud bliver den andens ressource, siger John Nyborg, næstformand i TVIS og byrådsmedlem i Fredericia.

<

Om parterne

HySynergy | everfuel.com/projects/hysynergy/
Crossbridge Energy Fredericia etablerer sammen med Everfuel Europe A/S en elektrolysefabrik ved raffinaderiet, som skal producere og forsyne raffinaderiet med brint. Fabrikken skal producere brint til biobrændstof og direkte i transportsektoren. I forbindelse med fremstillingen af brint vil der opstå overskudsvarme, som kan leveres ind i TVIS-systemet.
Mængden af overskudsvarme fra selve elektrolysen vil vokse i takt med, at enhederne degraderer. Det er en af de parametre, som projektet vil følge tæt i årene efter idriftsættelse. I projektet deltager Everfuel, Raffinaderiet i Fredericia, ejet af Crossbridge Energy, Aktive Energi Anlæg (AEA), TREFOR el-net, Energinet Elsystemansvar, TVIS og EWII. Projektet er støttet af EUDP med 48 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 104 mio. kr.

Everfuel | www.everfuel.com
Everfuel gør grøn brint til nul-emissionsmobilitet kommercielt tilgængelig i hele Europa og tilbyder konkurrencedygtige altomfattende brintforsynings- og brændstofløsninger. Vi ejer og driver grøn brintinfrastruktur og samarbejder med bil-OEM’er for at forbinde hele brintværdikæden og problemfrit levere brintbrændstof til virksomhedskunder under langsigtede kontrakter. Grøn brint er et 100 % rent brændstof fremstillet af vedvarende energi og nøglen til elektrificering af transportsektoren i Europa og en bæredygtig fremtid. Vi er en ung ambitiøs virksomhed med hovedkontor i Herning, Danmark, og med aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Holland, Tyskland og Belgien og en plan om at vokse på tværs af Europa. Everfuel er noteret på Euronext Growth i Oslo under EFUEL.

TVIS
TVIS overvåger og vedligeholder 123 km transmissionsledninger og 60 stationer på tværs af fire kommuner i Trekantområdet, hvor 34 af dem er varmevekslerstationer og 9 er pumpestationer. TVIS har tre større leverandører, Skærbækværket, Crossbridge Energy Fredericia og Energnist, som leverer henholdsvis bæredygtig biomassevarme, overskudsvarme og affaldsvarme. Derudover får vi mindre, men vigtige andele overskudsvarme fra Middelfart Rådhus og fra spildevand i Vejle og Fredericia. Og vi aftager overskudsvarme fra elektrolyse i 2022.
TVIS sørger for, at ni fjernvarmeselskaber i vores fire ejerkommuner kan levere varme til knap 60.000 forbrugere tilsammen, hvor én forbruger kan være både en virksomhed, institution, beboelsesejendom eller et parcelhus. TVIS leverer en varmemængde, der svarer til 115.000 standardhuse eller 242.000 borgeres behov. TVIS ser ind i en udvidelse af leverancen over de næste 20 år, der svarer til 32.000 nye husstande.

Triangle Energy Alliance | www.trena.dk
Power to X har en nøglerolle, hvis vi skal opnå klimamålene i 2030 og 2050, fordi PtX-teknologierne især kan være med til at omstille den tunge transport, som er svær at elektrificere. PtX-teknologierne er en samlet betegnelse for at omdanne strøm til brændstoffer, kemikalier, gødning og andet, hvor man typisk starter med at producere brint på et elektrolyseanlæg.
Det kræver store mængder grønt kulstof at lagre energi med PTX og producere grønne drivmidler, og kulstoffet kan fanges og udnyttes fra affaldsforbrænding, kraftværk og biogas-anlæg, for eksempel, som allerede findes i Trekantområdet. Både elektricitet og kulstoffet skal stamme fra bæredygtige kilder for at slutprodukterne kan være bæredygtige. Der er potentiale for at udnytte overskudsvarme fra mange af processerne i et PtX-energisystem, og det er derfor en hensigtsmæssig teknologi i fremtidens industri-, energi- og transportsystemer, hvor Trekantområdet allerede er langt med partnerskabet Triangle Energy Alliance mellem kommuner, region, virksomheder og uddannelsesinstitution.