TVIS er ISO-55001 certificeret

2022-08-26

TVIS har implementeret asset management og har netop fået sin ISO-55001 certificering. Udviklingen af et Asset Management System er en videreudvikling af systematisk drift og vedligehold, så høj forsyningssikkerhed opnås så effektivt som muligt.

”Det er vigtigt da TVIS hovedformål er at forsyne ni fjernvarmeselskaber og lokale erhvervsvirksomheder med varme. Ved at udvikle et nyt Asset Management-system, som er grundlaget for ISO-certificeringen, skaber vi konkret overblik over TVIS-systemet og dets evne til at modtage varme fra vores leverandører og forsyne modtagerne med varme af den rette kvalitet. Vi har siden TVIS’ begyndelse fokuseret på effektiv vedligehold, men vi har nu udviklet en systematik på tværs af hele organisationen. Den giver os overblik over systemets tilstand og hjælper os med at vurdere omfang og tempo for vedligehold på rørsystemet. Det er et omfattende system, der strækker sig over 123 kilometer, og vi har ambitiøse planer for at endnu flere bliver tilbudt varmen i fremtiden, og at vi får flere lokale virksomheder som leverandører. Derfor skal vores vedligeholdsplaner også være forberedt på de kommende årtiers udvikling”, siger Tommy Hermann, vedligeholdschef i TVIS.

Første ISO-certificering i Danmark<

Første ISO-certificering i Danmark

Så vidt vides, er TVIS det første transmissionsselskab der bliver ISO-55001 certificeret, men der er meget fokus på fjernvarme i disse tider, og TVIS har høje ambitioner for grønnere sammensætning af varme, og at endnu flere bliver tilbudt en langsigtet, grøn og billig varmeløsning.

”Vi sikrer os, at vi systematisk opretholder og forbedrer vores evne til at modtage varme fra vores leverandører. Gennem vores aftaler og samarbejde med leverandørerne sikrer vi en tilstrækkelig og stabil forsyning. Samtidigt sikrer det også, at vi kan bevæge os videre mod endnu mere grøn varme, fordi vi effektiviserer og forfiner systemet. Det gør mig stolt, at vi har opnået vores certificering, fordi det har krævet en stor indsats på tværs af organisationen og klare linjer for, hvordan vi bevæger os fremad”, forklarer Tommy Hermann.

Første ISO-certificering i Danmark

Så vidt vides, er TVIS det første transmissionsselskab der bliver ISO-55001 certificeret, men der er meget fokus på fjernvarme i disse tider, og TVIS har høje ambitioner for grønnere sammensætning af varme, og at endnu flere bliver tilbudt en langsigtet, grøn og billig varmeløsning.

”Vi sikrer os, at vi systematisk opretholder og forbedrer vores evne til at modtage varme fra vores leverandører. Gennem vores aftaler og samarbejde med leverandørerne sikrer vi en tilstrækkelig og stabil forsyning. Samtidigt sikrer det også, at vi kan bevæge os videre mod endnu mere grøn varme, fordi vi effektiviserer og forfiner systemet. Det gør mig stolt, at vi har opnået vores certificering, fordi det har krævet en stor indsats på tværs af organisationen og klare linjer for, hvordan vi bevæger os fremad”, forklarer Tommy Hermann.

Første ISO-certificering i Danmark<

TVIS Asset Management mål

Konkurrencedygtig fjernvarme

 • Forberedelse til udskiftning af hovedpumper på en pumpestation.
 • Overholdelse af TVIS’ budget +/- 3%.
 • Årlig dannelse af to optimeringsprojekter med et væsentligt potentiale for CO2 reduktion og positiv selskabsøkonomi.

Grøn fjernvarme

 • TVIS arbejder løbende med at reducere CO2-udledningen i Trekantområdet ved at understøtte fjernvarmeselskabernes gaskonverteringer.

Høj forsyningssikkerhed

 • Antal ikke planlagte udfald* på TVIS’ anlæg holdes under 2 pr. år.
 • Varigheden af ikke planlagte udfald må ikke overstige 10 timer årligt pr. vekslerstation.
 • Kedeldrift, grundet ikke planlagte udfald på TVIS’ anlæg skal holdes under 0,5% af TVIS’ varmekøb.

  *Udfald: Et svigt i varmeforsyningen der medfører erstatningsproduktion fra kedler (reservelast)

   

Risikobaseret grundlag

 • Alle delaktiviteter i TVIS’ udvidelsesprojekter med et KS-tal over grænsen nævnt i ISO-håndbogens afsnit om risici og muligheder er håndteret ift. risiko.
 • Alle vedligeholdelsesprojekter i TVIS med et KSI-tal over grænsen nævnt i ISO-håndbogens afsnit om risici og muligheder er håndteret ift. risiko.

Benchmarking mod lignende selskaber

 • Der gennemføres en årlig benchmark-undersøgelse mod lignende selskaber.
 • Der udvikles årligt min. 1 forbedringsprojekt.

 Inddragelse af medarbejdere i Asset Management-arbejdet

 • Årlig undersøgelse blandt medarbejdere i forbindelse med MUS-samtaler.
   • Forståelse af Asset Management-systemets vigtighed.
   • Understøtte Asset Management-systemet med klare ansvarsområder og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

TVIS' Asset Management politik

 • Projektering – der skal sikre, at vores fysiske anlæg udbygges og renoveres, så de til enhver tid kan leve op til myndighedernes krav, tilfredsstille kundernes behov og opretholde høj forsyningssikkerhed.
 • Drift – der gennem styring og planlægning effektuerer en optimeret drift af anlægget, så varmedistributionsselskaberne modtager konkurrencedygtig og grøn varme med høj forsyningssikkerhed.
 • Vedligehold – hvor indsatser sikrer, at der med passende intervaller skabes overblik over transmissionsanlæggets tilstand, dets investeringsbehov, præstation samt vedligeholdsbehov. Endvidere styres og planlægges vedligeholdsaktiviteter, så der opnås ønsket tilgængelighed og pålidelighed ved lavest mulige omkostningsniveau. Dele af TVIS’ vedligeholdsopgaver er outsourcet til underleverandører. Forhold vedrørende outsourcing er behandlet i Asset Management håndbogen.

 • Systemer – der sikrer, at vi har:
  • Et opdateret overblik over vores anlæg
  • Et opdateret overblik over de aktiviteter der er planlagt til at blive gennemført og de der tidligere er gennemført på vores anlæg
 • Løbende forbedringer – hvor vi på baggrund af data analyserer os frem til indsatsområder. Vi understøtter blandt andet målopfyldelse gennem opsamling af relevant data. Disse data danner grundlag for systematiske analyser, der fører til målrettede indsatser.

Sådan understøtter vores målsætninger

 1. Præsentere og diskutere strategier samt planer med bestyrelse og kunder.
 2. Sikre at beslutninger tages baseret på fakta og risikovurderinger således, at der opnås en høj forsyningssikkerhed.
 3. Vurdere miljøforhold fra ”vugge til grav” i det løbende vedligehold, og når der træffes investeringsbeslutninger.
 4. Sikre tilstrækkelig forsyning via egne anlæg gennem kontraktforhold samt styring af leverandører.
 5. Sikre at vi holder os opdateret på og efterlever egne og relevante myndighedskrav.

6. Benchmarke os mod og vidensdele med andre lignende selskaber, så vi  konstant udvikler og løbende forbedrer os.

7. Inddrage medarbejdere i arbejdet med asset management herunder sikre  tilstrækkelige ressourcer, løbende kompetenceopbygning og forankring af principper.

8. Fastlægge og implementere mål, der understøtter vores vision og planer.

9. Sikre en effektiv opfølgning på aktiviteter via interne og eksterne audits.