Leverandører

Det er vigtigt med gode varmeaftaler med vores leverandører i Trekantområdet. Varme kan udvindes fra mange forskellige typer industrier, og TVIS prøver hele tiden at udvikle mulighederne for at effektivisere systemet. Et af Danmarks centrale kraftværker er placeret i Skærbæk mellem Fredericia og Kolding og har siden midten af 90'erne været den største leverandør til Trekantområdets varme. SHELL-Raffinaderiet har været leverandør fra starten, mens Energnist (hed TAS dengang) er den seneste tilføjelse til vores leverandører. En ombygning af akkumulatortanken ved Skærbækværket i sommeren 2012 har betydet, at vi kan nøjes med at lade Energnist og Shell Raffinaderiet levere varmen i sommermånederne.   

SHELL Raffinaderiet

SHELL Raffinaderiet har været leverandør af overskudsvarme til Trekantområdet, siden TVIS gik i drift i 1986. SHELL omdanner olie udvundet i Nordsøen til brændselsprodukter og producerer 35% af Danmarks brændselsprodukter. SHELL’s kølevands- og raffineringsprocesser genererer en masse overskudsvarme, som TVIS samarbejder med SHELL om at udnytte til fjernvarme. TVIS og SHELL er løbende i dialog om at finde nye områder på raffinaderiet, hvor det er muligt at afhente varme. TVIS aftager i forvejen 1300 TJ, og senest har SHELL installeret en varmeveksler ved CDU-anlægget, hvilket øger deres leverance med 80 TJ om året.

 

Skærbækværket/Ørsted

Skærbækværket er et af Danmarks centrale kraftværker og placeret i Skærbæk mellem Fredericia og Kolding. Det har siden midten af 90’erne været den største leverandør til Trekantområdets varme. Skærbækværket producerer elektricitet på naturgas og leder overskudsvarmen over i TVIS-systemet som fjernvarme. Ved Skærbækværket står også en 48 meter høj akkumulatortank, som kan indeholde 25.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til en varmemængde på 5500 GJ. Deres produktion udgør 2/3 af TVIS’ samlede behov. TVIS investerer 80 procent i en ombygning af Skærbækværket til biomasse, så det står leveringsklart i april 2017. Det vil give borgerne billigere, stabil og miljøvenlig fjernvarme og sænke CO2-udledningen fra Skærbækværket med 85%..

 

Energnist (Tidligere TAS I/S)

Energnist Kolding (tidligere TAS) er et affaldsforbrændingsanlæg, der allerede leverede varme til TVIS området/Kolding ved etableringen af TVIS. Energnist afbrænder husstands- og erhvervsaffald og supplerer med flis og biomasse til anlæggets el- og varmeproduktion.

Energnist forbrænder affald på to ovnlinier. Ovn 2 er en kraftvarmelinie, der producerer både varme og el mens ovn 5, der blev etableret i 1995 alene leverer varmeproduktion. Med de nuværende affaldsleverancer er densamlede maksimale varmeeffekt, der er til rådighed på anlægget 59 MW fordelt med 21 MW på ovn 2 og 38 MW på ovn 5. 

I 2010 indgik Energnist og TVIS en aftale om, at etablere en ledningsforbindelse mellem TVIS' transmissionssystem og affaldsforbrændingsanlægget i Kolding for bedst mulig udnyttelse af energiproduktionen i det omfang, Energnist havde kapacitet udover deres forpligtelser til at levere til TRE-FOR Varme, som er 1. prioritet. 

Det er endnu et eksempel på, hvordan man kan gøre et restprodukt til en miljøvenlig ressource. I en kedel omgiver fjernvarmevandet forbrændingsrøgen, som er indesluttet i rør, og bliver på den måde opvarmet og ledt videre som fjernvarme. Energnist har et meget effektivt filtersystem, som kun tillader 1% af den tilladte støvmængde at slippe ud af skorstenen og under 3% af den tilladte mængde dioxin. Ifølge Energnist, så har de to ovnlinjer i Kolding en samlet årlig kapacitet på cirka 160.000 ton, og anlægget producerer cirka 345.000 MWh varme årligt, eller hvad der svarer til forbruget i cirka 20.000 husstande.