Leverandører

Det er vigtigt med gode varmeaftaler med vores leverandører i Trekantområdet. Varme kan udvindes fra mange forskellige typer industrier, og TVIS prøver hele tiden at udvikle mulighederne for at effektivisere systemet. Et af Danmarks centrale kraftværker er placeret i Skærbæk mellem Fredericia og Kolding og har siden midten af 90'erne været den største leverandør til Trekantområdets varme. SHELL-Raffinaderiet har været leverandør fra starten, mens Energnist (hed TAS dengang) er kommet til som leverandører senere hen.

Vi afsøger løbende mulighederne for at inddrage endnu mere lokal overskudsvarme, hvor der især er gode muligheder for at aftage mere fra Shell-Raffinaderiet, men det kræver en anden afgiftsstruktur, som vi afventer afklaring omkring. Vores seneste leverandører er Fredericia Spildevand og Energi og Middelfart Rådhus, som forsyner varme til, hvad der svarer til godt 200 husstande om året.

SHELL Raffinaderiet

SHELL Raffinaderiet har været leverandør af overskudsvarme til Trekantområdet, siden TVIS gik i drift i 1986. SHELL omdanner olie udvundet i Nordsøen til brændselsprodukter og producerer 35% af Danmarks brændselsprodukter. SHELL’s kølevands- og raffineringsprocesser genererer en masse overskudsvarme, som TVIS samarbejder med SHELL om at udnytte til fjernvarme. TVIS og SHELL er løbende i dialog om at finde nye områder på raffinaderiet, hvor det er muligt at afhente varme. TVIS aftager i forvejen 1300 TJ, og der er potentiale for mere.

 

Skærbækværket/Ørsted

TVIS har investeret 80 procent af omkostningerne til en ombygning af Skærbækværket til biomasse, og formelt forsynede det Trekantområdets forbrugere med CO2-neutral fjernvarme fra 2018. 2/3 af fjernvarmen kommer fra Skærbækværket, og ombygningen sikrer, at vi fortsat har billig, stabil og miljøvenlig fjernvarme fremover.

Skærbækværket er et af Danmarks centrale kraftværker og placeret i Skærbæk mellem Fredericia og Kolding. Det har siden midten af 90’erne været den største leverandør til Trekantområdets varme. Skærbækværket har hidtil produceret elektricitet på naturgas, hvor overskudsvarmen blev ledt over i TVIS-systemet som fjernvarme. Det kan det stadig, hvilket er en fordel for forsyningssikkerheden, men det er især varmeleverancen baseret på biomasse, som er formålet med ombygningen. 

Ved Skærbækværket står også en 48 meter høj akkumulatortank, som kan indeholde 25.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til en varmemængde på 5500 GJ og dækker varmeforbruget i sommermånederne.

 

Energnist (Tidligere TAS I/S)

Energnist Kolding (tidligere TAS) er et affaldsforbrændingsanlæg, der allerede leverede varme til TVIS området/Kolding ved etableringen af TVIS. Energnist afbrænder husstands- og erhvervsaffald og supplerer med flis og biomasse til anlæggets el- og varmeproduktion.

Energnist forbrænder affald på to ovnlinier. Ovn 2 er en kraftvarmelinie, der producerer både varme og el mens ovn 5, der blev etableret i 1995, alene leverer varmeproduktion. Med de nuværende affaldsleverancer er den samlede maksimale varmeeffekt, der er til rådighed på anlægget 59 MW fordelt med 21 MW på ovn 2 og 38 MW på ovn 5. 

I 2010 indgik Energnist og TVIS en aftale om, at etablere en ledningsforbindelse mellem TVIS' transmissionssystem og affaldsforbrændingsanlægget i Kolding for bedst mulig udnyttelse af energiproduktionen i det omfang, Energnist havde kapacitet til udover deres forpligtelser til at levere til TRE-FOR Varme, som er 1. prioritet. 

Det er endnu et eksempel på, hvordan man kan gøre et restprodukt til en miljøvenlig ressource. Energnist har et meget effektivt filtersystem, som kun tillader 1% af den tilladte støvmængde at slippe ud af skorstenen og under 3% af den tilladte mængde dioxin. Ifølge Energnist, så har de to ovnlinjer i Kolding en samlet årlig kapacitet på cirka 160.000 ton, og anlægget producerer cirka 345.000 MWh varme årligt, eller hvad der svarer til forbruget i cirka 20.000 husstande.