Grøn Roadmap

Grøn Roadmap TVIS er en strategisk varmeplan frem mod 2035 og 2050 for indfasning af Vedvarende Energi-produktion og overskudsvarme – med baggrund i beslutninger omkring Varmeplan TVIS.  Rapporten er drøftet i fællesskab med forvaltningerne i ejerkommmunerne og fjernvarmeselskaberne tilsluttet TVIS i november måned.

- Med Danmarks målsætninger om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 og med vedtagelsen af klimaaftalen i Paris fra december 2015, forventer vi, at den grønne omstilling fortsætter i Danmark og globalt. Der vil derfor være et stigende behov for indpasning af sol og vind i el-systemet. Danmark skal bl.a. reducere CO2 udledningen fra ikke-kvotesektoren med 39% fra 2005 til 2030. Det vil forbedre samfundsøkonomien ved at mindske forbruget af olie og gas for eksempel gennem fjernvarmeudvidelser, siger Hans Henrik Lindboe fra EA Energianalyse.
Olieproduktionen fra Nordsøen ventes fortsat at falde, hvilket over tid (efter 2035) kan få konsekvenser for varmeleverancerne fra Shell. På lang sigt kan også biomasseressourcerne til el- og varmeproduktion blive knappe, hvis biomasse globalt får den væsentlige rolle i transportsektoren som forventet af bl.a.
det internationale energiagentur (IEA), ifølge Hans Henrik Lindboe. 

- Derfor er det muligt, at biomasse mod slutningen af perioden frem mod 2050 skal spille en mindre rolle i TVIS’ varmeforsyning end i dag. Endelig er der overalt i Europa øget fokus på genbrug og genanvendelse, hvilket kan udfordre affaldsforbrændingens rolle i varmeforsyningen på lang sigt. Der er derfor god grund til at analysere og forberede en fremtid, hvor flere varmekilder kommer i spil, siger han.

Vedvarende energi (VE) er langsigtet mål
Den fremtidige regulering på energiområdet kan virke usikker, men der synes ikke tvivl om den langsigtede målsætning for energisystemet. Der skal ske en omstilling fra det fossile system til et system baseret på vedvarende energi. Det synes at være en robust målsætning både i nationalt og internationalt perspektiv.

- Derfor er det rigtige sigtepunkt for TVIS, at der på langt sigt – frem mod 2050 – bør ske en omstilling af varmeforsyningen til 100 % vedvarende energi og overskudsvarme fra relevante virksomheder.
Omvendt kan der opstå nye kilder til overskudsvarme, som med fordel kan udnyttes i systemet, som nye datacentre eller fremstilling af biobrændstof til transportsektoren, siger Hans Henrik Lindboe.

Ro til forsøg- strategien mod 2050
Ingen af de undersøgte teknologier – bortset fra eventuel øget leverance fra Shell, er konkurrencedygtige i forhold til overskudsvarmen i systemet i dag. Det er i og for sig et positivt resultat, for det betyder, at der er tid til at udvikle og indfase de løsninger, der skal bære systemet på langt sigt.

  • TVIS vil være aktivt opsøgende overfor nye fordelagtige muligheder for VE og overskudsvarmeleverancer.
  • TVIS holder sig opdateret overfor konkurrencesituationen for varmepumpeprojekter holdt op mod TVIS’ varmepris – herunder samfundsøkonomien. TVIS arbejder aktivt med lavtemperaturdrift i transmissionsnettet.
  •  TVIS iværksætter i 2017 – 2018 forslag til projekter vedr. overskudsvarme fra køleanlæg i Vejle, samt demonstrationsprojekt med varmepumper tilknyttet VE-varme fra Lillebælt.
  • TVIS fortsætter afsøgningen af muligheden for at forsyne flere fjernvarmeselskaber i og uden for TVIS’ ejerkommuner.
  • TVIS afsøger løbende økonomien i konverteringsprojekter fra individuel forsyning (naturgas) til fjernvarmen.
  • TVIS ser på muligheden for, at opdele varmeprisen ab TVIS i  månedspriser for 2018.