FNs 17 Verdensmål

Indsendt af lja@tvis.net den 7. februar 2019, kl. 21:05
Kategori: 

5 af 17 Verdensmål

FNs 17 Verdensmål er forpligtende målsætninger blandt FNs medlemslande, som skal sikre bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Vi har samlet et overblik over TVIS' bæredygtighedsprofil set i lyset af 5 af FNs 17 Verdensmål, især. Formålet er at understøtte vores ejerkommuners mål og strategier for bæredygtig udvikling og reflektere over hensigtsmæssige forbedringer, som vi kan arbejde med. 

Alle mål er ikke lige oplagte for TVIS at måle sig i forhold til. Nogle mål ligger langt fra det, TVIS har indflydelse på, mens andre passer til vores aktiviteter og muligheder. Hvorvidt FNs 17 Verdensmål forpligter til at tage ansvar for andres praksis er et interessant perspektiv, men adfærd smitter, og ligesom vi er inspireret af andre, ønsker vi at understøtte en bæredygtig udvikling i allerbredeste forstand. Én af måderne er ved at redegøre for vores praksis, hensigter og visioner set i forhold til fælles, konkrete pejlemærker.5 af 17 Verdensmål
FNs 17 Verdensmål er forpligtende målsætninger blandt FNs medlemslande, som skal sikre bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Vi har samlet et overblik over TVIS' bæredygtighedsprofil set i lyset af 5 af FNs 17 Verdensmål, især. Formålet er at understøtte vores ejerkommuners mål og strategier for bæredygtig udvikling og reflektere over hensigtsmæssige forbedringer, som vi kan arbejde med. 

Alle mål er ikke lige oplagte for TVIS at måle sig i forhold til. Nogle mål ligger langt fra det, TVIS har indflydelse på, mens andre passer til vores aktiviteter og muligheder. Hvorvidt FNs 17 Verdensmål forpligter til at tage ansvar for andres praksis er et interessant perspektiv, men adfærd smitter, og ligesom vi er inspireret af andre, ønsker vi at understøtte en bæredygtig udvikling i allerbredeste forstand. Én af måderne er ved at redegøre for vores praksis, hensigter og visioner set i forhold til fælles, konkrete pejlemærker.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftforurening

Luftforurening er klart lavere end for bare 30 år siden, ifølge DMI, og i Danmark er den relativt beskeden sammenlignet med mange andre lande. Det skyldes til dels det blæsende klima, men også prioritering af fjernvarme, rensning af røggasser fra kraftvarmeværker, olie med lavere svovlindhold og naturgas til boligopvarmning.

Det er kompliceret og dyrt at måle konkret udledning fra forskellige varmekilder, men partikeludledning og luftforurening fra mange brændeovne, olie- og naturgasfyr er undgået, fordi fjernvarme er prioriteret og udbredt på landsplan.

Industri og kraftvarme, som er grundlaget for TVIS' leverancer, er moderniseret igennem tiden med blandt andet højteknologiske røgrensningsanlæg, hvilket minimerer luftforurening.
 

Læs også VVM-redegørelsen for Skærbækværket

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedvarende varme

Fjernvarme i Trekantområdet består primært af CO2-neutrale energikilder, og vi er godt på vej mod at gøre fjernvarmen 100% CO2-neutral med beslutningen om at indføre flere brændselsfrie varmeleverancer som overskudsvarme og vedvarende energikilder de næste 20 år. 25% er overskudsvarme fra Shell Raffinaderiets processer og gas fra spildevandsslam.

Hvad kan vi forbedre?
TVIS har besluttet at afsætte plads til 500-1000 TJ nye energikilder over de næste 20 år, hvilket især skal komme fra nye virksomheder med overskudsvarme, varmepumper og vedvarende energi.

TVIS har udgifter for omtrent 5 millioner kroner om året til dansk strøm, hvor vedvarende energikilder udgør godt 40% på de bedste dage. Da vi forbruger mellem 8-10 millioner KWh om året, især til pumper, undersøger vi mulighederne for udelukkende at benytte strøm fra vedvarende energikilder.
 

Læs om Grøn Roadmap TVIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderne vedligehold sikrer stabilitet

Fjernvarme er en forholdsvis simpel grundtanke, nemlig central opvarmning af vand fordelt med rør. Det gør den kompatibel med alle typer boliger og tilsluttes nye varmekilder. Fjernvarme er en meget fleksibel og fremtidssikret teknologi, der understøtter en øget tilflytning til de større byer, men samtidig er effektiv nok til at understøtte mindre landsbysamfund.

TVIS-tracéet er 30 år gammelt og skulle gerne holde 30 år endnu. Rørsystemet er udbygget med meget effektivt isolerede rør, som kun har et varmespild på omtrent 2 procent og er dimensioneret til vores lokale forhold. For at undgå tæring er vandet i rørene afiltet, afsaltet og PH-værdien er øget med en lille og velafprøvet mængde ammoniak.

TVIS investerer ressourcer i levetidsforlængelse, som er væsentligt mindre omkostningsfuldt end udskiftninger. Vi benytter droner til at tage termografiske fotos. Katodisk beskyttelse, som forebygger tæring på stål, der ligger i jord eller i våde miljøer. Og alarmtråde i rørene reagerer på fugt.

Systemet er velovervåget hele døgnet, hvilket sikrer den meget høje stabilitet. Historiske og nye vejrdata, prognoser, moderne overvågningssystemer og maskinmestrenes ekspertise afstemmer sammensætningen af varmekilderne hele døgnet, hele ugen og hele året, så priserne holdes lavest mulige og forsyningen er stabil.

Hvad kan vi forbedre?
TVIS vil i samarbejde med Ørsted undersøge mulighederne for at opsamle og genanvende vand i røggasserne fra afbrænding af flis, som består af 45% vand. Vandet leveres via vores infrastruktur til fjernvarmeselskaberne og derved fjernes anvendelsen af drikkevand i fjernvarmesystemet.

Læs om kontrolrummet og vedligehold

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalt og optimalt

Fjernvarmen i Trekantområdet er efterhånden så veludviklet et samarbejde, at det også kan betale sig at udvide strækningerne til mindre bysamfund i ejerkommunerne. På den måde tilbyder vi og fjernvarmeselskaberne endnu flere små forretningsdrivende og indbyggere at modtage en billig, enkel og stabil opvarmning.

I TVIS’ 30 års levetid har der ikke været driftsstop, så det er en meget stabil forsyningsform, der kræver meget lidt vedligehold hos den enkelte forbruger. Fjernvarme er gennemsnitligt den mest prisbillige opvarmningsform, når du inkluderer forbrug, investering i enhed, vedligehold og enhedens levetid. Samtidig giver et skifte til fjernvarme store reduktioner i CO2-udledningen og fjerner lokale kilder til luftforurening.

Læs om potentielle udvidelser

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-reduktion

Ombygningen af Skærbækværket til biomasse har sænket CO2-udledningen fra fjernvarmen med 83% på bare 2 år fra 2016 til 2018, og initiativet sænker kommunernes CO2-udledning mere end alle andre initiativer tilsammen.

Fjernvarme gør det nemt for virksomheder og indbyggerne at tage miljøhensyn. Dels har kollektive systemer en lille klimabelastning pr. forbruger i forhold til individuelle løsninger, men TVIS-systemet udnytter i særlig grad lokale ressourcer, som ellers ville gå til spilde.

Samtidig arbejder TVIS sammen med fjernvarmeselskaberne på at udvide mængden af vedvarende energi i systemet og udvide fjernvarmenettet til endnu flere, som konvertering af gasområder, for eksempel.

Hvad kan vi forbedre?
Den næste fase i klimaindsatsen bliver et skifte fra anvendelse af biomasse til en brændselsfri varmeproduktion med overskudsvarme, sol, el fra vedvarende energi og geotermi.

Læs miljødeklaration