Incitamentstakster sparer millioner

Indsendt af lja@tvis.net den 11. april 2016, kl. 11:18
Kategori: 

 

Over de sidste par år har TVIS arbejdet på at indføre en model for incitamentstakster med det formål at få sænket returtemperaturen i TVIS-systemet. Et effektivt system med en god afkøling af fjernvarmevandet giver kontante besparelser for hele fjernvarme-fællesskabet i Trekantområdet. 

-Jo lavere returtemperaturen er, jo lavere bliver temperaturen også til TVIS’ producenter. Det giver besparelser til brændsel, og det giver også en smule forbedring på ledningernes varmetab. 1 grads sænkning af returtemperaturen giver en besparelse på 4,2 mio kr om året i TVIS-systemet, siger Hans Bjørn, direktør for TVIS. 

Fald på 1 grad på ét år
-I 2016 bruger TVIS middeltemperaturen fra 2014, som er 41,9 grader, og det viser, at fjenvarmeselskaberne har gjort en imponerende indsats for at forbedre afkølingen, forklarer Hans Bjørn. 

Da incitamentstaksterne blev indført 1. januar 2015, var de baseret på middeltemperaturen fra 2013, som lå på 42,9 grader. TVIS indførte incitamentstaksterne i samråd med de seks lokale fjernvarmeselskaber for at sætte fokus på fjernvarmeinstallationer hos de enkelte forbrugere i en tid, hvor energioptimering og konkurrence med individuelle varmeløsninger er varme emner. 

-Det er en løbende proces, men i andre selskaber, som TVIS sammenligner sig med, er returtemperaturen nede omkring 38 grader, hvor nogle af selskaberne også ligger nu. Målet er at få temperaturen ned under 40 grader over tid, siger Hans Bjørn.

Motiverende takster
Incitamentstaksten ligger på 0,73 kr pr GJ og sikrer altså en belønning til dem, der har en god afkøling. Spændet ligger på 37-45 grader på tværs af de seks selskaber, hvor for eksempel Mølholm Varmeværk får en årlig bonus på 4 procent. 

-Det har handlet om at lave en model, der afspejler, at TVIS’ har højere omkostninger end nødvendigt, når returtemperaturen kunne være lavere. De seks lokale fjernvarmeselskaber leverer fjernvarme til knap 55,000 forbrugere, og det er både private boligejere, boligforeninger og institutioner med vidt forskellige forbrugsvaner og interesse for at forbedre fjernvarmeeffektiviteten, fortæller Hans Bjørn.

TVIS’ tracé er 83 kilometer langt, og de fire byer i Trekantområdet har en meget forskellig demografi, men har dog det tilfælles, at fjernvarmeinstallationerne hos de mange forbrugere er af ældre dato, og at man ikke har kunnet overvåge dem individuelt. Fjernvarmeselskaberne har arbejdet ihærdigt med at få forbedret på teknikken og forbrugernes bevidsthed.

Udfordrende demografi i Vejle

TVIS’ incitamentstakster påvirker fjernvarmeselskaberne forskelligt, men alle arbejder aktivt med at sikre en bedre afkøling af fjernvarmen i deres respektive områder. I Vejle Fjernvarme mærker de det især, hvilket giver anledning til flere tiltag.

 -Vi har fået en regning fra TVIS på 1,3 millioner kroner i 2015, da vores returtemperaturer ligger over middeltemperaturen, som TVIS har defineret. Vi måtte hæve vores tariffer 1. juni i 2015 for at dække de ekstra udgifter, ligesom vi også har indført incitamentstakster over for vores forbrugere for at dække de ekstra udgifter. Vi har også forøget vores fokus på at skabe forbedringer, så incitamentstaksterne forhåbentlig ikke vil blive så mærkbare for forbrugerne fremover, så vi kan sænke vores takster til næste regnskabsår, som starter 1. juni, siger Jesper Wolsgård, direktør ved Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernaflæste målere
I november 2015 blev Vejle Fjernvarme færdig med at installere fjernaflæste målere hos alle deres forbrugere.  Det gør det muligt på døgnbasis at følge med i flowet og temperaturerne hos den enkelte forbruger, så de kan se, hvilke forbrugere det er værd at opsøge og undersøge nærmere. 

-Det kan skyldes gamle installationer, eller hvorvidt en ejendom har et en- eller to-strenget system. Men som regel, er der enkle og konkrete løsninger, som det er værd at investere i. Vejle Kommune er særlig, fordi der er mange tæt bebyggede områder som etagebyggerier. Vejles fjernvarmeområde har også forholdsvis store højdeforskelle, hvilket betyder at alle forbrugere er koblet til via varmevekslere, og det medfører en dårligere afkøling. Vi har en særlig udfordring med især større forbrugere, der på grund af ældre, utidssvarende installationer, har en for lav afkøling. Den lave afkøling påvirker vores samlede evne til at sænke vores returtemperatur.

Men det er en generel udfordring at få overbevist vores forbrugere om, at det kan betale sig for dem at få gennemgået deres fjernvarme-units, siger Jesper Wolsgård.

Nogle udlejere af større etageejendomme overfører incitamentstaksterne fra Vejle Fjernvarme til lejernes varmeregning, og så mister incitamentstaksterne deres nytte. Generelt er de større forbrugere svære at overbevise om fordelene ved at investere i nye installationer, når de ikke selv får en økonomisk fordel. Det er svært at komme udenom, fortæller Jesper Wolsgård, men vi kigger på data fra målerne og tager kontakt til forbrugere med dårlig afkøling, så der er en løbende dialog med dem.

2-7 grader over middeltemperatur
-I de kolde vintermåneder har Vejle Fjernvarme en returtemperatur på omtrent 44 grader, mens den i enkelte perioder har været oppe på  50 grader i weekenden. Ved hjælp af målerne prøver vi at se, hvor der er et forøget vand-flow. Vi prøver at informere forbrugerne så vidt muligt og komme med forslag til forbedringer. Nogle steder er der motor-styrede installationer, der er forkert indstillede eller defekte, og det kan være nok, siger Jesper Wolsgård.

Vejle Fjernvarme har ansat to VVS’ere, der har været rundt til samtlige fjernvarmeforbrugere for at installere fjernaflæste målere, og de skal også til at kigge målrettet på at komme ud til forbrugerne og kigge deres installationer nærmere igennem. Forbrugerne har adgang til ”eForsyning”, som er en app, hvor man kan holde øje med sit forbrug og sine temperaturer, samt sammenligne med tilsvarende bygninger. 

Opsøger forbrugerne
Sammen med information fra de fjernaflæste målere, får Vejle Fjernvarme synliggjort, hvor der er problemer, og hvem det kan betale sig at opsøge først.

-Der er generelt positiv respons, når vi kontakter vore forbrugere med spareråd og forslag til forbedringer af deres varmeinstallationer. Når det er småting i hverdagen, så er de fleste positive.Det kræver måske et par tusinde kroner at få forbedret sin unit, men hvis det til gengæld giver en årlig besparelse på varmeregningen, så kan det jo være givet godt ud.

Når det nye regnskabsår starter til juni, vil vi også have mere viden om, hvor meget de enkelte forbrugere har mulighed for at spare på deres varmeregning. Målet for Vejle Fjernvarme er at få returtemperaturen ned på 40,9, som er den nye middeltemperatur fra TVIS baseret på 2015. Men det er ikke realistisk, ifølge Jesper Wolsgård. 
-Vi arbejder med det og prøver at komme så langt ned som muligt.

Ny kultur i Middelfart
I Middelfart har de længe arbejdet for at indføre en ny kultur i deres forsyningslinje.

-Her hos os er det et bandeord at snakke om “afkøling”. VI snakker om ”returtemperatur”, fortæller Jesper Skov, driftschef hos Middelfart Fjernvarme. Da han startede ved Middelfart Fjernvarme i 2010 var der ikke den samme fokus på returtemperaturen, som der er nu. Om sommeren var returen ofte på den forkerte side af 50 grader.

-Det var typisk at se dengang, at der ikke var brugt mange ressourcer og penge på forbrugernes installationer i lang tid, så fjernvarmevandet drev blot igennem systemet. I 2010 blev 60 omløbsbrønde - som blev brugt til at holde temperaturen oppe - lukket i vores system. Det sænkede vores returtemperatur med 2 grader over en nat. Vi begyndte også at optimere vores interne anlæg, så vi kunne pumpe mere vand igennem systemet og holde fremløbstemperaturen nede på den måde, fortæller Jesper Skov. 
Det gjorde nettet mere effektivt og byggede videre på et arbejde – startet i 2009 - med at sænke fremløbstemperaturen. Især ved hjælp af overvågningssystemet, Termis. 

-I 2013 fik vi nye pumper og fjernede diverse ”flaskehalse” i systemet for at kunne flytte endnu mere vand. I forhold til, hvis vi ikke havde gjort noget, så har Middelfart Fjernvarme – med den nuværende TVIS varmepris - sparet ca. 2 mio. kr om året siden 2013 med de her og flere tiltag. Udover at kigge på vores egne tekniske forbedringer, begyndte vi også at fokusere målrettet på forbrugerne, fortæller Jesper Skov.

Ny kultur forbedrer returtemperatur
I 2011 begyndte Middelfart Fjernvarme at udsende de første breve til forbrugerne om for høj returtemperatur, men de var stort set uden virkning, da værket ikke havde nogen form for incitamentstakster. Når kunderne ringede tilbage og hørte, at det ikke gav dem en økonomisk gevinst at forbedre deres installationer, mistede de stort set interessen for at gøre noget, fortæller Jesper Skov.

-Tilbage i april 2015 vedtog bestyrelsen at indføre “motivationstarif”, med virkning fra d. 1/1-2016 og dermed fik vi varslet forbrugerne i god tid, inden vi indførte den. Vi giver både belønning og det modsatte og differentierer i vores motivationstarif i forhold til den fremløbstemperatur der er ude ved forbrugeren. Dvs. at der er en forventning om en lavere returtemperatur til en bolig der ligger tæt på værket, end en der ligger sidst på fjernvarmenettet, siger Jesper Skov.

Det krævede nye fjernaflæste målere og en opsøgende indsats, så en ekstra mand blev ansat med det ene formål at arbejde med forbedringer ude hos forbrugerne. Over et par år har han besøgt ca. 1500 forbrugere og er målrettet gået efter de største syndere og værket har kun tilbudt råd, hjælp og vejledning, for ikke at tage arbejde fra de lokale VVS’ere.

-Vores nye mand, har med hans indsats fået sænket returtemperaturen med ca. 5 grader, det giver bl.a. besparelser i forhold til TVIS’ incitamentstakst, men også på et formindsket ledningstab af varme, da systemet er mere effektivt. Han er desuden kommet i god dialog med storforbrugerne og har medvirket til at der mange steder er sket en renovering af varmeinstallationen. Men vi skulle samtidig også have de lokale VVS’ere involveret, så vi var sikre på, at de renoveringer der blev foretaget, levede op til vores tekniske specifikationer, og at forbrugerne fik installeret tidssvarende fjernvarmeunits, fortæller Jesper Skov.

Samarbejde med lokale VVS’er
For at sikre rene linjer og lige konkurrencevilkår begyndte Middelfart Fjernvarme derfor at stille krav til installationerne og VVS’erne. -Vi har lavet en positivliste der indeholder units m.m. der opfylder vores krav til tekniske bestemmelser, som vi anbefaler VVS’ere at følge. Samtidig bruger vi VVS’erne til at få forbrugerne til at forstå, hvorfor det kan betale sig at renovere varmeanlægget. Det betyder også, at vi er begyndt at udføre kontrol ved nye fjernvarmeforbrugere, så vi er sikre på at de units m.m. VVS’erne installere opfylder vores krav, siger Jesper Skov.

En koordineret indsats har været under udvikling i Middelfart Fjernvarme, hvor der i 2012 blev indført et årligt gå-hjem-møde med de lokale VVS’ere, for at aftale forventninger til, hvilken krav/standard Middelfart Fjernvarme havde til installationerne, og hvordan VVS’erne kunne leve op til dem.

-Sammen med VVS’ere har vi i efteråret 2015 lavet en kampagnepris på en ny fjernvarmeunit, en ny brugsvandsveksler og radiatorventiler med forindstilling, som har været i de lokale aviser. Vi har været fælles om at dele udgifterne, og vi har været fælles om at udvikle tilbudets indhold. Det har fungeret rigtig godt med et samarbejde, som har fordele for os og dermed forbrugerne, der i sidste ende kommer til at spare på varmeregningen, når systemet er blevet mere effektivt, siger Jesper Skov.