Overskudsdamp bliver til spædevand

Indsendt af lja@tvis.net den 17. juni 2019, kl. 10:55
Kategori: 

Skærbækværket afbrænder træflis, som består af 45 pct. vand. Det svarer cirka til 200.000 kubikmeter vand om året, som fordamper og ville blive ledt ud ad skorstenen og gå til spilde, hvis varmen i dampen ikke blev udnyttet. Udover varmen fra selve afbrændingen, så udnyttes varmen også fra dampen ved at ”røggaskondensere”, hvilket nedkøler dampen og efterlader store mængder vand, røggaskondensat, som kan bruges til spædevand.

"Røggaskondensatet er 30 grader varmt og er hensigtsmæssigt at udnytte til spædevand af mange årsager. Også da alternativet er råvand fra vandværket, som er 8 grader varmt og skal varmes op til temperaturen i TVIS-systemet. Så det er i sig selv en lille energigevinst ved at benytte varmen fra røggaskondensering, som svarer til det årlige varmeforbrug i 10-20 husstande", siger Mads Kallestrup, projektleder ved TVIS

Besparelse på 350 husstandes årlige vandforbrug

I samarbejde med Ørsted udnytter TVIS røggaskondensatet fra Skærbækværket til spædevand. Der er tale om så store mængder røggaskondensat, at der også er nok, så fjernvarmeselskaberne kan få nytten af den i deres rørsystemer. Derfor har TVIS lavet aftaler med alle de seks tilkoblede fjernvarmeselskaber om, at de modtager spædevand fra TVIS. Fjernvarmeselskabernes forbrug af spædevand ligger på 30-35.000 m3 om året, og det svarer til det årlige vandforbrug i omtrent 350 husstande. TVIS leverer fremover alt spædevandet til fjernvarmeselskaberne, hvor Skærbækværkets røggaskondensering udgør størstedelen.

”De seks fjernvarmeselskaber i TVIS-området kan spare udgifter og behandling af råvand til spædevand, som de ellers skulle købe ved vandværket, ved at modtage det af TVIS i stedet. Når fjernvarmeselskaberne køber spædevandet direkte fra TVIS får de en besparelse på vandforbruget, elforbruget og vedligeholdelse, da deres vandbehandlingsanlæg ikke skal producere, men i stedet stå standby. Spædevandet fra TVIS vil være både afsaltet og afiltet, så vi mindsker behovet for kemikalieforbrug, og derfor vil det rent miljømæssigt og økonomisk være fordelagtigt for forsyningsselskaberne at købe spædevandet direkte hos TVIS, siger Mads Kallestrup.

Træflis’en, som Skærbækværket afbrænder for at producere varme, er vandholdigt. I forbrændingsprocessen fordamper vandet, og energien hentes ud af dampen, som afkøles og kondenseres igen til vand. Vandet bliver renset, afsaltet og afiltet, hvilket forlænger rørenes levetid og sænker risikoen for rust, når det udnyttes til spædevand i rørsystemet

”Den nye aftale kræver, at 23 stationer skal have lavet en mindre ombygning, så TVIS’ vand kan komme over i distributionssystemet. Projektet er omkostningsneutral for TVIS, men en økonomisk fordel for fjernvarmen i Trekantområdet, siger Mads Kallestrup.

Maskinmesterpraktik

TVIS har løbende maskinmestre i praktik fra Fredericia Maskinmesterskole, og to af dem har stået for de indledende undersøgelser og analyser af, om det er hensigtsmæssigt og praktisk muligt at udnytte røggaskondensering som spædevand. Ligeledes har en tredje maskinmesterpraktikant undersøgt værdien af at renovere TVIS’ spædevandstank ved siden af Shell Raffinaderiet. Alle deres projekter har haft praktisk relevans for TVIS, og deres resultater er indgået i vurderingen af spædevandets værdi i TVIS-systemet fremadrettet.