Lokale hensyn

Skærbækværket er en stor virksomhed, der fylder i landskabet ud til vandet ved Skærbæk i Fredericia. Formålet med ombygningen af Skærbækværket er dels at sikre en billig varmepris for forbrugerne de næste 20 år, men også at finde en løsning, der tager mest hensyn til miljøet. Også lokalt. VVM-redegørelsen for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket blev offentliggjort i 2014, og du kan finde den på Miljøstyrelsens hjemmeside og vedhæftet forneden som PDF.

Træflis forbrug

 • Det årlige forbrug varierer baseret på efterspørgsel
 • Forventet forbrug ca. 450.000 tons om året

Skibsleverancer

 • Forventes leveret fra østersøområdet og SV-  Europa i skibe i størrelser af 2- 3000 tons
 • Maks. 180 skibe om året, hvis det årlige flisforbrug udelukkende transporteres i små skibe
 • Antallet af skibe vil falde til 148 om året, når en del af flisen transporteres i lastbil 
 • Flis leverancer er størst i varmesæson

Lastbilleverancer

 • Hver lastbiler transporterer ca. 26 tons træflis
 • Antallet vil ligge på 3 biler/time i gennemsnit  i varmesæsonen. Foregår kun i dagperioden på hverdage
 • Lastbiltransporten med flis modsvares af en tilsvarende reduceret kørsel til Stegenau depotet
 • Maks. 80.000 tons flis via lastbiltransport om året

Losseperiode

 • For overholdelse af grænseværdier for støj, begrænses losning til anvendelse af en kran alle ugens dage fra 22-07

Støv

 • Overdækkede flistransportbånd
 • Støvafsugning i lossetragte
 • Teleskoprør ved udlægning på lager

Lugtpåvirkning

 • Ingen væsentlige lugtgener, baseret på erfaringen med drift af Herningværket, der er et flis- og træpillefyret kraftvarmeværk, hvor der også oplagres træflis udendørs.

Støj

 • Grænseværdierne overholdes døgnet rundt