Branchekrav til biomasse

Langt hovedparten af flisen til Skærbækværket vil blive leveret via skib og primært fra landene omkring Østersøen (Baltikum) samt Norge. Ørsted, som ejer Skærbækværket, og som TVIS har valgt til leverandør af størstedelen af fjernvarme de næste 20 år, har dog mulighed for at modtage indenlandsk flis, men det er kun i begrænset mængde, da miljøgodkendelsen regulerer trafikmængden til værket. (Læs mere under Lokale Hensyn)

Den danske flis vil i givet fald blive købt ved etablerede aktører i skovbranchen og vil typisk være udtyndingstræ eller træ fra stormfald. Muligheden for levering via landtransport giver en ekstra forsyningssikkerhed i forhold til eventuelle isvintre, der kan umuliggøre skibsanløb.

Der eksisterer ikke national lovgivning, der fastlægger kravene til bæredygtigt biomasse, men Ørsted henholder sig til en brancheaftale, som også er støttet af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi. Formålet med brancheaftalen er at fastlægge frivillige rammer for bæredygtigt biomasse og understøtte markante og vedvarende CO2-reduktioner i forhold til fossile brændsler.

Rammeaften er med til at understøtte, hvordan fast biomasse (flis og træpiller) anvendt til energiproduktion i Danmark opfylder rammerne for bæredygtighed i forhold til miljø, arbejdsmiljø og klima. Det er kraftvarmeproducenten, der selv er ansvarlig og gennem tredjepart dokumenterer og opfylder kravene til bæredygtighed.

Tidsrammen for aftalen
2016: 40 %
2017: 60 %
2018: 75 %
2019: Fuldt indfaset

Nedenstående punkter definerer rammerne for de kriterier, branchen er enige om skal være opfyldt for, at biomasse er bæredygtig.

1) Legalitet af skovforvaltning og anvendelse sikres gennem:

 • skovning fra lovligt udpegede områder
 • betaling af alle relevante skatter og afgifter relateret til skovsektoren
 • skovning overholder gældende miljø- og skovlovgivning
 • skovning respekterer oprindelige folks hævdvunde og civile rettigheder
 • overholdelse af handels- og toldlovgivning relateret til skovsektoren

2) Beskyttelse af skovenes økosystemer

Forvaltning af skov skal sikre bevarelse af økosystemets fundamentale betingelser gennem:

 • vurdering af den miljømæssige (eksempelvis vand, jord) påvirkning ved udtag af træmateriale
 • konsekvensvurdering af forvaltningens betydning for økosystem og biodiversitet
 • planlægning, der minimerer negativ påvirkning af økosystem og biodiversitet, herunder påvirkninger fra gødning, pesticider og bortskaffelse af affald

3) Skovenes produktivitet og evne til at bidrage til den globale kulstofcyklus skal opretholdes

Forvaltning af skov skal sikre minimal negativ påvirkning af skovens produktivitet og kulstofbinding gennem:

 • fastholdelse af skovens evne til at producere træ til fremtidige generationer
 • afbalancering af hugst og tilvækstrater
 • etablering af system til måling af skovens produktivitet
 • uddannelse og træning af producenter og underleverandører
 • undlade anvendelse af træ fra skove, som ikke genplantes/forynges
 • undlade konvertering af land væk fra skovstatus
 • undlade konvertering af skove med højt kulstofindhold

4) Skovene skal være sunde og velfungerende

Forvaltning af skov skal sikre sunde og velfungerende skove gennem:

 • fastholdelse eller øge skovens sundhed og vitalitet
 • forvaltning af naturlige processer, herunder skovbrande, skadedyr og sygdomme
 • beskyttelse mod bl.a. ulovlig hugst og minedrift

5) Beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder

Forvaltning af skov skal sikre beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder gennem:

 • identifikation af særligt udsatte områder eller områder, der er særligt bevaringsværdige
 • beskyttelse af udpegede områder gennem forvaltning af skoven under hensyntagen til de udpegede sensitive og bevaringsværdige områder

Områder kan have en særlig værdi, hvis fx de beskytter mod jord-erosion, beskytter vandressourcer, har høj biodiversitet, samt indeholder særlige landskabsmæssige værdier og/eller særligt værdifulde dyre- eller plantearter.

6) Sociale samt arbejdsrelaterede rettigheder skal respekteres

Forvaltning af skov skal sikre respekt for sociale og arbejdsrelaterede rettigheder gennem:

 • identifikation, dokumentation og respekt for oprindelige folk, med traditionel eller juridisk brugsret til skoven
 • etablering af klagemekanismer, hvis sådanne ikke allerede findes, der kan regulere uoverensstemmelser i forbindelse med identificerede brugsrettigheder samt arbejdsmiljø
 • medarbejdere skal have ret til at organisere sig, og det er ikke tilladt at anvende børne-arbejde, tvunget arbejde og diskrimination
 • arbejdet skal tilrettelægges og gennemføres, så de ansattes sundhed og sikkerhed til-godeses

7) Grænseværdier for CO2 udledning fra biomasseværdikæden

(...)Grænseværdierne skal sikre en markant CO2-reduktion i forhold til referencen med afsæt i:

 • Reduktionsprocent med reference til EU's nuværende gældende vejledning kombineret med den mest ambitiøse af egnede europæiske standarder. Europas p.t. mest ambitiøse standard er fra UK.
 • Reduktion set i forhold til reference angivet af EU (fossil fuel comparator).
 • Inddragelse af hele værdikæden både for biomasse og fossil reference. Værdikæden antages at omfatte: Drift der kan henføres specifikt til produktionen af brændslet (inkl. beplantning, vedligehold og skovning), forarbejdning af brændslet, transport til slutkunde (energiproducent) samt udnyttelsesgrad på kraftværk.

8) Yderligere krav målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indirect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC)
Ud over biomasseværdikæden kan anvendelse af biomasse til energi have indirekte betydning for den globale kulstofbalance. Energistyrelsen offentliggjorde i maj 2014 en analyse af biomasseanvendelsen til energi i Danmark: ”Analyse af bioenergi i Danmark”. Analysen fremhæver en række biomassetyper, hvor anvendelsen til energi vil have varierende effekt på kulstofbalancen, og derfor den klimagevinst, der opnås ved at anvende biomassen til at fortrænge fossile brændsler. Baseret på analysens konklusioner vil branchen, for at sikre en klimahensigtsmæssig kulstofbalance, udover tiltagene i ovenstående 7 punkter, tilstræbe ikke at anvende biomasse:

 • hvortil der regionalt findes aktuel alternativ efterspørgsel til højværdig produktion (herunder til produktion af tømmer)
 • der kommer fra træer, der er dyrket på frugtbar jord, som uhensigtsmæssigt er omlagt fra landbrug til skov
 • der er skyld i afskovning i den pågældende region
 • der negativt påvirker kvantiteten og kvaliteten af skovens ressourcer på mellemlangt og langt sigt

Opfyldelse af krav

Biomassens bæredygtighed skal dokumenteres gennem årlig rapportering om opfyldelse af kravene. Rapporten skal enten udarbejdes eller verificeres af 3. part

Offentliggørelse af opfyldelse af krav

Den årlige rapportering gøres tilgængelig på branchens medlemmers hjemmesider. Dansk Energi og Dansk Fjernvarme vil på deres respektive hjemmesider derudover linke til de årlige rapporteringer.

Ovenstående er et redigeret udsnit af brancheaftalen, som er vedhæftet som PDF i sin fulde længde forneden.